PREKLADY maďarčina

 
 

Vítajte na našej stránke! 

Ponúkame Vám expresné a kvalitné vyhotovenie úradne overených a neoverených prekladov z/do jazyka maďarského a ich doručenie doporučenou expresnou zásielkou po celej SR.

MEDZI NAJČASTEJŠIE PREKLADANÉ DOKUMENTY U NÁS PATRIA:

doklady k dovozu vozidiel: osvedčenie o evidencii, technický preukaz, faktúra, kúpna zmluva

výpisy z matriky: rodný list, sobášny list, úmrtný list

dokumenty pre firmy: výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, podpisový vzor, výpis z registra trestov, účtovná závierka, výkazy, daňové priznanie

osobné doklady: pracovná zmluva, potvrdenie, osvedčenie, vysvedčenie, univerzitný diplom

Zabezpečujeme aj preklady webových stránok.