PREKLADY - maďarský jazyk

 
 

Preklad - doklady dovezených áut - maďarský jazyk

osvedčenie o evidencii vozidla (veľký technický preukaz), malý technický preukaz, kúpna zmluva, kúpnopredajná zmluva

Preklad - dokumenty pre firmy, podnikanie - maďarský jazyk

výpis z obchodného registra, živnostenský list, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, výpis z registra trestov, zápisnica, faktúra, výpis z bankového účtu, súvaha, účtovná závierka, výpis z daňového priznania, faktúra, osvedčenie o zhode

Preklad - matričné doklady - maďarský jazyk

rodný list (výpis z matriky narodení), úmrtný list (výpis z matriky úmrtí), sobášny list (výpis z knihy manželstiev), občiansky preukaz, potvrdenie     o trvalom pobyte, rozsudok o rozvode

Preklad - doklady o ukončení štúdia - maďarský jazyk

vysvedčenie, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom, univerzitný diplom, výkaz o štúdiu, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie poslucháčskeho právneho pomeru  

Preklad - súdne, notárske dokumenty - maďarský jazyk

rozsudky, uznesenia, rozhodnutia, rozsudok o rozvode manželstva, notárska listina, výpis z katastrálnej knihy, výpis z katastra nehnuteľností, kúpnopredajná zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve, čestné prehlásenie, splnomocnenie, výpis z registra trestov